Dacia Finance

 • ÚVER

  •  Účelový úver poskytnutý klientovi vozidla na základe uzatvorenej úverovej zmluvy.
  •  Poskytovateľ úveru (RCI Financial Services) prevádza finančné prostriedky priamo na účet predajcu.
  •  Ako vlastník je v technickom preukaze uvedený klient, ktorý vozidlo odpisuje.
  •  Daňovo uznateľným nákladom pre klienta sú odpisy a výška úrokov.
  •  Podnikateľ alebo firma, ktorá je platcom DPH má nárok na odpočet DPH z celého vozidla (pri splnená zákonných podmienok).
  •  Úver nie je zaťažený DPH z finančných služieb.
  •  Úver je určený pre všetky typy klientov - súkromné osoby, podnikateľov aj firmy.

 • FINANČNÝ LEASING

  •  Finančný prenájom, u ktorého vlastníctvo predmetu nájmu (vozidla) neprechádza automaticky na nájomcu po jeho skončení. Nájomca po skončení nájmu môže uplatniť opciu na odkup predmetu nájmu vo výške zostatkovej hodnoty (odvykle 33 bez DPH).
  •  Prenajímateľ (RCI Financial Services) kupuje od dodávateľa predmet nájmu na základe kúpnej zmluvy a ďalej ho prenajíma na základe leasingovej zmluvy nájomcu.
  •  Predmet nájmu je vo vlastníctve prenajímateľa, ktorý ho odpisuje.
  •  Daňovo uznateľným nákladom pre nájomcu sú leasingové splátky.
  •  Finančný leasing je určený len pre fyzické osoby, ktoré podnikajú a právnické osoby a umožňuje podnikateľom alebo firme vozidlo daňovo uplatniť do nákladov už za 54 mesiacov.

 • OPERATÍVNY LEASING

  •  Operatívny leasing je prenájom, ktorého zmyslom je poskytovať služby a nie poskytovanie investície.
  •  Zmluva na operatívny leasing je uzatvorená na relatívne krátku dobu. Je obvykle kratšia ako doba životnosti a doba odpisovania predmetu nájmu podľa platných daňových predpisov.
  •  Po skončení doby splatenia zostáva predmet nájmu v majetku leasingovej spoločnosti (pokiaľ nedojde k inej dohode).
  •  Celá splátka je daňovým nákladom.
  •  Splátky nie sú závislé na pohyboch menového kurzu.
  •  Plynulé obnovovanie vozového parku podľa potrieb užívateľa.
  •  Záruka 100% mobility počas celej doby prenájmu.

   

  Čo ponúkame?

   

  Operatívny leasing Full Service

   

  Všetky služby spojené s prevádzkou vozidla zaisťuje leasingová spoločnosť:
  •  vozidlo prihlásime na PZ,
  •  zaistíme úhradu diaľničnej dane,
  •  uhradíme poplatok za rádio,
  •  zabezpečíme havarijné a zákonné poistenie,
  •  prenesenie starostlivosti o vozový park na leasingovú spoločnosť - úspora nákladov: mzdové náklady, veľkoodberateľské zľavy z ceny vozidiel, servisných služieb apod.

   

  Operatívny leasing bez služieb
  Všetky služby spojené s prevádzkou vozidla si zaisťuje klient sám.